Alstom Suomessa

Lyhyesti Alstomista

Suomen karttaAlstom on yksi maailman johtavimmista energiantuotannon ja sähkönsiirron sekä raideliikenneratkaisujen toimittajista. Alstom on edelläkävijä innovatiivisessa ja ympäristöystävällisessä teknologiassa. Rakennamme maailman nopeimmat junat ja tehokkaimmat automatisoidut metrot. Tuotamme lukuisiin energialähteisiin sovellettuja "avaimet käteen" -voimalaitosratkaisuja ja niihin liittyviä palveluja mm. vesi-, ydinvoima-, kaasu- ja hiili- sekä tuulivoimaloihin. Konsernilla on laaja valikoima sähkönsiirtoon liittyviä ratkaisuja, erityisesti panostamme älykkäisiin verkkoihin. Konserni työllistää 93,000 henkeä lähes 100 maassa, ja sen liikevaihto tilivuonna 2013/14 oli 20,3 miljardia euroa.

Suomessa Alstom työllistää yhteensä reilut 400 henkeä. Alstom Power toimii erityisesti teollisuuden ja voimalaitosten huollossa ja kunnossapidossa sekä myy ja markkinoi uusia laitteita ja ratkaisuja voimantuotantoon. Alstom Transport on toimittanut Suomeen 18 Pendolino-junaa, 30 pääkaupunkiseudun lähiliikennejunaa sekä neljä Allegro Pendolino -junaa Helsingin ja Pietarin väliselle nopealle junayhteydelle. Alstom Grid suunnittelee ja valmistaa laitteita ja järjestelmiä loistehon kompensointiin sekä harmonisten yliaaltojen suodatukseen tehtaallaan Tampereella sekä myy ja markkinoi laitteita ja ratkaisuja sähkönsiirtoon.

Alstomilla on Suomessa kaksi yhtiötä: ALSTOM Finland Oy (Power ja Transport -liiketoiminnat) ja ALSTOM Grid Oy. Toimimme kolmessa päätoimipisteessä, jotka sijaitsevat Vantaalla, Tampereella ja Raahessa.

 

Maajohtajan tervehdys

Markus Alholm, President of Alstom FinlandAlstomilla on pitkä historia Suomessa - olemme tehneet yhteistyötä asiakkaidemme kanssa jo yli 70 vuotta kehittääksemme energia-alalle ja raideliikenteeseen liittyviä teknologioita ja palveluita.

Energia- ja raideliikennemarkkinoilla on edessään uusia haasteita. Kamppailu ilmastonmuutosta vastaan päästöjä vähentämällä ylläpitäen samanaikaisesti teollisuutemme kilpailukyky globaaleilla markkinoilla on meille kaikille yhteinen haaste.

Alstom tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja sekä huipputason teknologiaa ja palveluita energian ja lämmön tuotantoon. Turbiinisaarekeratkaisut ydinvoimalaitoksille, teknologiaa päästöjen vähentämiseen, fossiilista polttoainetta käyttävien voimalaitosten muuttaminen biomassaa ja hyötyjätettä hyödyntäviksi voimalaitoksiksi sekä tuulivoimalat ovat esimerkkejä tärkeistä ratkaisuista, joita tarjoamme asiakkaillemme.

Energiantuotanto tulee jatkossa olemaan yhä hajautetumpaa ja Euroopan sähkömarkkinat tulevat olemaan vahvemmin toisiinsa yhdistyneinä. Tämä prosessi yhdistettynä yhä useampiin ja hajautettuihin uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin vaatii investointeja sähköverkkoihin. Alstomin uudet älykkäät verkkoratkaisut tarjoavat alustan yhä tehokkaammalle ja vakaammalle sähköverkolle.

Globaalista ilmaston lämpenemisestä ja muista ympäristöhaasteista johtuen myös kestävää kehitystä tukeva joukkoliikenne tulee kasvamaan. Raideliikenne tukee hyvin näitä vaatimuksia. Alstom on johtava raideliikenneteknologian toimittaja, toimittaen mm. vetureita, junia, raitiovaunuja, metrojunia ja ratainfrastruktuuria sekä kulunvalvonta- ja asetinlaitejärjestelmiä.

Ylläpitääksemme asiakkaidemme laitteistot kunnossa ja kilpailukykyisinä koko niiden elinkaaren ajan tarjoaa Alstom kattavan valikoiman kunnossapitopalveluita niin voimalaitoksille, raideliikennekalustolle kuin muillekin teollisuuden aloille.

Olemme nöyrän kiitollisia yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa.

Markus Alholm

Sivua työstetään.

Yhteiskuntavastuu

Ympäristö, työterveys ja työturvallisuus

Ympäristö, työterveys ja työturvallisuus (EHS) auttaa varmistamaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnin kaikkialla, missä Alstom toimii. EHS-toimintapolitiikkamme sisältää selkeät tavoitteet yrityksemme vastuusta ja toiminnasta – sekä turvallisen työympäristön toteuttamiseksi tarvittavasta peräänantamattomasta koulutuksesta. Konsernin saavuttama työturvallisuustaso on jo huippuluokkaa maailmassa ja tavoitteenamme on saavuttaa ”nolla tapaturmaa” –taso.

Innovaatioita paremman ympäristö puolesta

Alstom on myös sitoutunut huolehtimaan ympäristöstään. Olemme johtava voimalaitosten päästöjen vähentämiseen käytetyn teknologian toimittaja, mutta yrityksemme on myös sitoutunut ympäristönsuojeluun omassa työympäristössämme sekä yhteisöissä, joissa toimimme.

Tämä tarkoittaa innovatiivisten teknologioiden kehittämistä päästöjen vähentämiseksi sekä yrityksemme ympäristövastuun varmistamista käytännössä. Ympäristöön liittyvä vastuumme on tiiviisti sidoksissa yritysvastuuseemme, johon liittyy EHS-asioiden lisäksi myös etiikka ja reilun kilpailun harjoittaminen, yhteisökampanjat, työntekijöistämme huolehtiminen ja kestävän kehityksen varmistavat hankinnat.

Alstom Foundation

Marraskuussa 2007 perustettiin Alstom Foundation -rahasto, jonka tarkoituksena on viiden vuoden aikana rahoittaa ja tukea ympäristönsuojeluun liittyviä projekteja. 

Rahaston toiminta keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

  • Alstomin työntekijöiden ehdottamien paikallisten projektien rahoitus
  • Globaaleiden aloitteiden tukeminen sekä sektoreittain että koko konsernin tasolla
  • Avustaminen mahdollisissa onnettomuustilanteissa

Rahasto rahoittaa tutkimusta, koulutusta ja saasteiden vähentämiseen liittyviä projekteja. Rahaston ensisijaisen tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua sekä yhteisön kehittymistä vastaamalla paikallisiin tarpeisiin. Rahasto toimii pääasiassa paikallisesti, Alstomin työntekijöiden tekemien ehdotusten pohjalta eri puolilla maailmaa.

Kestävä kehitys keskipisteessä

Osana yritysvastuutaan on Alstom sitoutunut soveltamaan kestävään kehitykseen perustuvaa hankintapolitiikkaa kansainvälisten ja yleisesti tunnustettujen ihmisoikeuksia, turvallisuutta sekä ympäristöä koskevien periaatteiden mukaisesti. Alstom pyrkii soveltamaan näitä periaatteita kaikkeen liiketoimintaan liittyvään hankintaan, jotta myös koko toimitusketjumme noudattaisi sitoumustamme kestävän kehityksen kaikilla osa-alueilla. Konserni julkaisi vuonna 2007 ns. Kestävän Kehityksen Säännöt. Hankintayhteisömme on pyytänyt johtavia hankkijoitamme hyväksymään nämä säännöt, ja se seuraa jatkuvasti vähimmäisvaatimusten noudattamista.

Laatu, ympäristö ja turvallisuus Alstomilla

Alstomin tavoitteena on tarjota jokaiselle työntekijälle turvallinen työskentely-ympäristö. Sitoutuminen työturvallisuuden, työterveyden ja ympäristönsuojelun kehittämiseen (EHS=Environment, Health, Safety) on kuvattu Alstomin EHS-politiikassa. Sitoutuminen asetettuihin EHS-päämääriin näkyy myös koko Alstomin johtamisjärjestelmässä ja erityisesti työturvallisuuden kehittämisohjelmissa. Toiminnanhallintajärjestelmän jatkuvalla parantamisella halutaan varmistaa turvallinen ja ympäristöä huomioiva työskentely-ympäristö jokaiselle työntekijälle.

Alstomin EHS –toiminnanhallintajärjestelmä

Alstom on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään ennakoivia EHS-toimintatapoja. Jokainen Alstomin liiketoimintayksikkö on vastuussa EHS-kehittämisohjelmien toteuttamisesta ja parhaiden mahdollisten toimintatapojen käyttämisestä. 

Toiminnanhallintajärjestelmässä painotetaan seuraavia asioita:

  • Järjestelmän prosessien ja menettelytapojen säännöllinen arvioiminen
  • lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja seuraaminen 
  • vuorovaikutus työntekijöiden, paikallisen yhteisön, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa työturvallisuuteen, työterveyteen ja ympäristön tilaan vaikuttavissa asioissa

Nolla Vakavaa Tapaturmaa -ohjelma

Hallitakseen ja kontrolloidakseen toimintoihinsa liittyviä riskejä ja vähentääkseen syntyvien tapaturmien määrää on Alstom sitoutunut:

  • oman toiminnan jatkuvaan arvioimiseen
  • urakoitsijoiden ja alihankkijoiden toiminnan valvomiseen ja arvioimiseen
  • sellaisten toimintatapojen luomiseen, joiden avulla voidaan paremmin ja nopeammin reagoida vaaratilanteisiin ja näin ehkäistä ennalta jopa vakavia tapaturmia

Työturvallisuuteen panostamisen ja Nolla Vakavaa Tapaturmaa -ohjelman ansiosta on konserni jo helmikuussa 2009 saavuttanut joulukuulle 2010 asetetun tapaturmataajuustavoitteen 2,5. Tapaturmataajuus tarkoitta poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. Tavoitteenamme on alle yksi tapaturmaa joulukuuhun 2015 mennessä.

Alstom sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen

Alstom liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2008. Aloite on suunniteltu rohkaisemaan yrityksiä maailmanlaajuisesti parantamaan työntekijöiden työskentelyolosuhteita, noudattamaan työlainsäädäntöä, huomioimaan ympäristönäkökohdat toiminnassaan sekä kitkemään korruption toiminnoistaan.

Historia

ALSTOM Finland Oy:n historia Suomessa

(Power and Transport)

1931 Suomen Puhallintehdas perustetaan Helsingissä
1974 Fläkt
1988 ABB
1999 ABB Alstom Power
2000 ALSTOM

ALSTOM Grid Oy:n historia Suomessa

1957 Suomen Kaapelitehdas Oy perustetaan Helsingissä
1967 Nokia-fuusio
1968 Muutto Tampereelle
1990 Nokia Kondensaattorit Oy
1994 Osa Schneider-yhtymää
2000 Itsenäinen yhtiö
2008 AREVA T&D -yhtymä ostaa Nokian Kondensaattorit
2010 ALSTOM