Renare värme med Alstoms rökgasreningsanläggning

2013-11-04

I december 2011 placerade Mälarenergi beställningar hos flera leverantörer för investering i en ny samförbränningsanläggning som ska ge västeråsarna fjärrvärme samt elproduktion. Delar av det befintliga kraftvärmeverket hade mer än 50 år på nacken och behöver därför förnyas. De äldsta delarna kommer att fasas ut och ersättas med en ny och modernare kraftvärmeanläggning som ska kallas Block 6. Flera leverantörer är inblandade i projekten som består av bränsleberedning, panna, ställverk, turbin, Balance of Plant och den rökgasreningsanläggning som Alstom Power i Växjö fått förtroendet att leverera.

– Mälarenergi vill vara en miljömässigt bra partner av framtida kraftvärmeleveranser, säger Niklas Gunnar, värmechef på Mälarenergi AB. Redan på 1960-talet började vi på Mälarenergi att förse staden med fjärrvärme, och idag värms hela 97 % av Västerås fastigheter upp med fjärrvärme från vårt kraftvärmeverk. Den nya anläggningen innebär att Mälarenergi får en större flexibilitet i bränslemixen och vi kommer att kunna fasa ut en stor andel fossila bränslen. 

Alstom har alltid varit i framkant vad gäller reningsteknologier för avfallsförbränning och energiåtervinning är en av de viktigaste vägarna för resursanvändning av olika avfallsflöden. Mälarenergis nya anläggning är en kombination av tekniker i tre olika steg med semitorr teknik i det första steget, följt av ett vått steg för att ta bort de sista föroreningarna i rökgasen innan den går in i det tredje steget där huvudsyftet är att tillgodogöra sig den återstående värmen ur rökgaserna till fjärrvärmenätet. 

– Våra system hanterar allt strängare utsläppsnormer, säger Rune Drifalk, Project Manager Alstom Power, och vi strävar hela tiden efter att ge våra kunder högeffektiva reningssystem. I det här fallet återvinns upp till 30 MW värmeenergi från rökgasen till fjärrvärmenätet via den efterföljande rökgaskondenseringen. 

Bästa möjliga miljöprestanda
Under våren och sommaren 2012 startade man markförberedelserna, under hösten 2012 påbörjades grundläggning och fundament för samtliga anläggningsdelar. och därefter har byggandet av bland annat rökgasreningsanläggningen pågått under första halvåret 2013. Själva utrustningen för rökgasrening kommer att inrymmas i en byggnad som är ca 40 meter lång, ca 20 meter bred och ca 35 m hög. Skorstenen som i dagsläget redan är på plats är 110 meter hög. 

– Mälarenergis mål har varit att bygga en så bränsleflexibel och effektiv anläggning som möjligt med bästa möjliga miljöprestanda. Därför valde vi en rökgasreningsprocess som kombinerar fördelarna med semitorr- och våt rökgasreningsteknik, säger Per Perman, Mälarenergis projektledare för rökgasreningsanlägg-ningen. 

– Redan i början av januari var Tomasz Wigura, vår Site Manager, på plats för att ta emot material som behövdes för att starta montaget, berättar Rune. Fundamenten för vårt system var något försenade, vilket försenade vår montagestart. Men i andra halvan av februari kunde vi börja med montage av stål och utrustning, vilket skötts på ett utomordentligt sätt av Tomasz och ett tjugotal montörer från vår polska underleverantör Mostostal Pulawy.

 – Efter den försenade starten av montaget har arbetet löpt på som planerat, säger Tomasz Wigura. Vi har monterat slangfilter, NID-reaktorer, rökgaskanaler mellan filter och fläkt samt mellan fläkt och skrubber. Betongskrubbern har kommit på plats och rökgasfläkten är monterad. Vidare finns vattenrening, olika vätsketankar för kemikalier och tre silos för kalk, kol och restprodukt.

Under hela sommaren har man sedan jobbat med att isolera filter och gaskanaler, montera gångplan och trappor för att kunna komma åt all utrustning, slutföra montaget av inredning i skrubbern, och i början av augusti restes den 110 meter höga skorstenen. Nu byggs vår utrustning in i en kringbyggnad med mörkgrå/ svart fasad. I månadsskiftet juli/augusti har vi påbörjat el- och pipinginstallationsarbeten för att knyta ihop alla komponenter till ett fungerande system.  

Målet är provdrift våren 2014
”Cold commissioning” är planerat att påbörjas i november 2013 och anläggningen planeras starta för ”Hot commissioning” i mitten av februari 2014. Därefter är provdrift planerad under våren 2014. Överlämnande av hela anläggningen till Mälarenergi är planerad att ske ca 1 vecka före midsommar 2014. 

– Vi är inne i en mycket intensiv period för att slutföra montaget och är redo för start av ”cold commissioning” i början av november. Det är ett tufft men fullt möjligt mål, och vi kommer att lyckas, avslutar Nils Lannefors, landschef Alstom Sverige. Vi har ett väl beprövat rökgasreningssystem, en mycket kompetent montageledning på plats, underleverantörer som vi har goda erfarenheter av från tidigare projekt, och vi har en inbokad personalstyrka med stor erfarenhet från tidigare projekt för genomförandet av ”commissioning”. Allt detta gör att jag med stor tillförsikt ser fram mot kvarstående del av projektgenomförandet.  

För mer bilder + illustrationer, se Mälarenergis pressrum, klicka här.