Przejdź do treści

W pierwszej połowie roku 2012/13 Alstom osiągnął planowane wyniki

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2012 r. Alstom pozyskał zamówienia na znaczącą kwotę 12,1 mld EUR, o 19% więcej w porównaniu do  pierwszego półrocza  ubiegłego roku, do czego przyczyniły się w szczególności  dobre wyniki Sektora Transportu. Sprzedaż w tym samym okresie wzrosła o 4%, osiągając poziom 9,7 mld EUR. Przychody z działalności operacyjnej wzrosły do 703 mln EUR, co dało marżę na poziomie 7,2% . Dochód netto wyniósł 403 mln EUR, a wolne przepływy pieniężne były dodatnie i wyniosły 101 mln EUR.

 Kluczowe wskaźniki

 

30 września

2011 r.

30 września

2012 r.

% zmiana

wrzesień  2012 /

(w mln EUR)

 

 

wrzesień  2011

Rzeczywiste wartości

 

 

 

Zamówienia pozyskane

10 183

12 129

+19%

Portfel zamówień

47 382

52 015

+10%

Sprzedaż

9 389

9 748

+4%

Przychody z działalności operacyjnej

627

703

+12%

Marża operacyjna

6,7%

7,2%

-

Dochód netto

363

403

+11%

Wolne przepływy pieniężne

(914)

101

-

 

„Działając w trudnych uwarunkowaniach ekonomicznych, Grupa osiągnęła w pierwszej połowie 2012/13 r. znaczące wyniki operacyjne, czego odzwierciedleniem jest 19% wzrost wartości pozyskanych zamówień, dający wskaźnik book-to-bill na poziomie powyżej 1 za czwarte półrocze z rzędu. Wzrost sprzedaży w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów i dobrą realizacją kontraktów umożliwił podniesienie marży operacyjnej do 7,2%. Wolne przepływy pieniężne były dodatnie i wyniosły 101 mln EUR. Dzięki tym dobrym wynikom, realizujemy na bieżąco nasz 3-letni plan: sprzedaż powinna zwiększać się o ponad 5% rocznie w  roku bieżącym  i dwóch kolejnych latach , marża operacyjna powinna stopniowo rosnąć, osiągając ok. 8% w marcu 2015 r., a wolne przepływy pieniężne powinny być dodatnie w każdym z kolejnych trzech lat", powiedział Patrick Kron, Prezes Alstom.

Trudne warunki ekonomiczne

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012/13 r. warunki makroekonomiczne nadal były trudne: na rynkach w krajach rozwiniętych obserwowano spowolnienie koniunktury gospodarczej, a w niektórych krajach rozwijających się wzrost był wolniejszy.

W dziedzinie energetyki, popyt na technologie węglowe pozostaje na niezmienionym poziomie i pochodzi głównie z Azji, natomiast udział technologii gazowych stopniowo rośnie pomimo braku poprawy sytuacji na rynkach w krajach rozwiniętych. Dobrą dynamikę nadal wykazuje sektor serwisu  i systemów kontroli środowiska. Jeśli chodzi o sektor energii ze źródeł odnawialnych to  rynek w zakresie energii wodnej tymczasowo odczuwa brak dużych projektów. Rynek lądowej energetyki wiatrowej nadal pozostaje pod znaczącą presją cenową, a rynek morskiej energetyki wiatrowej wykazuje dobre perspektywy.

Perspektywy na rynku przesyłu energii nie są nadal jednoznaczne : w segmencie transformatorów występują nadwyżki mocy produkcyjnych, a w segmentach nowoczesnych technologii (energoelektronika, inteligentne sieci przesyłowe)  odnotowano poprawę. Wreszcie, jeśli chodzi o transport kolejowy, popyt jest nadal duży, czemu sprzyjają potrzeby związane z urbanizacją Europy i ekspansja na rynkach rozwijających się.

Znaczący poziom nowych zamówień

W pierwszej połowie 2012/13 r. pozyskano zamówienia na kwotę 12,1 mld EUR, o 19% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co złożyły się głównie bardzo dobre wyniki Sektora Transportu. Na dzień 30 września 2012 r. wartość portfela zamówień Grupy wyniosła 52 mld EUR, co odpowiada 31 miesiącom sprzedaży.

W ciągu półrocza Sektor Thermal Power pozyskał zamówienia na 5 turbin gazowych (2 w Izraelu, 2 w Wielkiej Brytanii i 1 w Chinach) oraz kilka zamówień na urządzenia z zakresu energetyki węglowej i jądrowej, a także nadal korzysta z możliwości jakie obecnie daje rynek w zakresie  urządzeń systemów kontroli ochrony środowiska oraz  usługserwisowych dla energetyki.

Sektor Renewable Power uzyskał dobre wyniki w dziedzinie energetyki wiatrowej (szczególnie w Brazylii), natomiast zakresie energetyki wodnej zdobył kilka małych  i średnich projektów.

Sektor Gridosiągnął wysoki poziom nowych zamówień, których wartość wyniosła 2,2 mld EUR; obejmowały one m.in. kontrakt strategiczny na sieć prądu stałego ultrawysokiego napięcia 800 kV (UHVDC) w Indiach.

Sektor Transportu odnotował najlepsze półrocze handlowe od 2008 r. Stabilna  działalność komercyjna w Europie Zachodniejobejmowała w szczególności system sygnalizacji w Amsterdamie, pociągi regionalne w Niemczech i w Szwecji, pociągi dużych prędkości w Szwajcarii oraz pociągi podmiejskie i pociągi metra we Francji. Na rynkach rozwijających się Alstom pozyskał dwa kontrakty na metro w Ameryce Łacińskiej.

Poprawa wyników działalności operacyjnej

Sprzedaż w pierwszej połowie 2012/13 r. wyniosła 9,7 mld EUR, w porównaniu z 9,4 mld EUR w pierwszej połowie 2011/12 r., co stanowi 4% wzrost, przy czym wzrost w Sektorach Thermal Power i Transport wyniósł odpowiednio 5% i 13%. Przychody Sektora Renewable Power zmalały o 17% ze względu na dużo niższe przychody wygenerowane w tym okresie z dużych kontraktów energetyki wodnej realizowanych w Ameryce Łacińskiej. Sprzedaż w Sektorze Grid pozostała na niezmienionym poziomie.

Dzięki zwiększeniu sprzedaży, dobrej realizacji projektów i ścisłej kontroli kosztów, przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając 703 mln EUR, natomiast marża operacyjna wzrosła o 50 punktów bazowych do 7,2% za w pierwszą połowę 2012/13 r. Marża operacyjna w Sektorze Thermal Power zwiększyła się z 9,2% do 10,6%, co było głównie wynikiem dobrej realizacji projektów, cięcia kosztów i zwiększenia sprzedaży. Marża operacyjna w Sektorze Renewable Power spadła z 7,3% do 5,7% w związku z niższym wolumenem sprzedaży i erozją cen w dziedzinie energetyki wiatrowej. Marża operacyjna Sektora Grid wzrosła z 5,8% w pierwszej połowie ubiegłego roku do 6,1% w wyniku ogólnej dobrej realizacji projektów w połączeniu z optymalizacją kosztów. Marża operacyjna w Sektorze Transportu wzrosła z 5,0% do 5.3%, dzięki poprawie sprzedaży.

Zysk netto wyniósł 403 mln EUR w porównaniu z 363 mln EUR w pierwszej połowie 2011/12 r., co stanowi wzrost o 11%. Kwota ta obejmuje wkład w wysokości 34 mln EUR uzyskany od Transmashholding, w porównaniu z 15 mln EUR za ten sam okres ubiegłego roku.

 

Dodatnie wolne przepływy pieniężne i dobra struktura finansowa

Wolne przepływy pieniężne były dodatnie i wyniosły 101 mln EUR w pierwszej połowie 2012/13 r., co stanowi istotną poprawę w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to przepływy były ujemne i wyniosły (914) mln EUR.

Po dokonaniu wypłaty dywidendy poziom zadłużenia finansowego netto Grupy osiągnął (2,871) mln EUR na dzień 30 września 2012 r. w porównaniu do (2,492) mln EUR na dzień 31 marca 2012 r. i (2,748) mln EUR na dzień 30 września 2011 r.

Kapitał własny w omawianym okresie utrzymywał się na podobnym poziomie i wynosił 4 449 mln EUR na dzień 30 września 2012 r. w porównaniu do 4 434 mln EUR na dzień 31 marca 2012 r.

Dzięki środkom pieniężnym  w kwocie 1,6 mld EUR na koniec września 2012 r., niewykorzystanej linii kredytowej w kwocie 1,35 mld EUR i harmonogramowi stopniowej spłaty zadłużenia planowanej od września 2014 r., bilans pozostaje silny.

W dniu 1 października 2012 r., Grupa rozpoczęła operację podwyższenia kapitału zakładowego o 350 mln EUR. Dnia 4 października 2012 r. Alstom rozpoczął nową emisję obligacji na kwotę 350 mln EUR. Roczne oprocentowanie obligacji wynosi 2,25%, a termin wykupu obligacji to październik 2017 r. Te dwie transakcje finansowania przyczyniły się do utrzymania dobrej struktury finansowej Grupy.

Konsolidacja w zakresie kluczowych technologii i regionów

W pierwszej połowie roku 2012/13 Alstom prowadził politykę działania w ramach partnerstwa i akwizycji, a także kontynuował finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz ponosił wydatki  inwestycyjne, dążąc do umocnienia swojej obecności na rynkach dynamicznie rozwijających się..

W celu umocnienia portfolio w zakresie produktów i technologii morskich, we wrześniu 2012 r. Sektor Renewable Power podpisał z firmą Rolls-Royce umowę dotyczącą nabycia jej spółki-córki Tidal Generation Ltd (TGL). TGL to wiodąca spółka zajmująca się projektowaniem, opracowywaniem i wytwarzaniem turbin pływowych, które wykorzystują i przetwarzają energię pływów morskich do wytwarzania energii elektrycznej.

We wrześniu 2012 r. Sektor Gridpodpisał list intencyjny z firmą Toshiba Corporation dotyczący rozwoju współpracy w dziedzinie inteligentnych sieci przesyłowych, w szczególności systemów wspierających łączenie na szeroką skalę źródeł energii odnawialnej w sieć.

W pierwszej połowie roku Alstom zwiększył koszty prac badawczo-rozwojowych do 351 mln EUR, koncentrując się nadal na turbinach gazowych, nowych źródłach energii odnawialnej, inteligentnych sieciach przesyłowych i zarządzaniu energią oraz na technologiach transportowych dostosowanych do potrzeb miejskich.

Nakłady inwestycyjne pozostawały na wysokim poziomie i wyniosły 186 mln EUR, w związku z inwestycjami dokonywanymi przez wszystkie cztery sektory, w szczególności na rynkach rozwijających się.

 

Ponowienie zapowiedzi wyników na najbliższe 3 lata

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Grupa potwierdza  plan wzrostu sprzedaży na poziomie ponad 5% rocznie dla roku bieżącego jak i w kolejnych dwóch latach  oraz stopniowej poprawy marży operacyjnej, która powinna osiągnąć ok. 8% w marcu 2015 r. Alstom potwierdza także, że wolne przepływy pieniężne powinny być dodatnie w każdym z kolejnych trzech lat obrotowych.