Przejdź do treści

W roku obrotowym 2012/13 Alstom osiągnął dobre wyniki handlowe i dobre wyniki z działalności operacyjnej oraz dodatnie wolne przepływy pieniężne

Press Contacts

Visit our media section and follow the link "Press contacts"

W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Alstom pozyskał zamówienia na kwotę 23,8 mld EUR, o 10% więcej niż w ubiegłym roku. Zgodnie z zapowiedziami, w czwartym kwartale Grupa osiągnęła dobre wyniki pod względem nowych zamówień, które pozyskano na kwotę 6,6 mld EUR, co dało wskaźnik  „book-to-bill” na poziomie powyżej 1 za 10. już kwartał z rzędu. Sprzedaż wzrosła o 2% w porównaniu  z poprzednim rokiem, osiągając poziom 20,3 mld EUR. Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1 463 mln EUR, co dało marżę operacyjną na poziomie 7,2% i stanowiło wzrost o 10 punktów bazowych  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dochód netto wzrósł o 10% z 732 mln EUR w roku 2011/12 do 802 mln EUR. Wolne przepływy pieniężne w roku obrotowym 2012/13 były dodatnie i wyniosły 408 mln EUR.

Na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alstom zaproponuje dywidendę  w wysokości 0,84 EUR na akcję, co oznacza 5% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 Kluczowe wskaźniki

 

31 marca

2012 r.

31 marca

2013 r.

% zmiana

marzec 2013 /

(w mln EUR)

 

 

marzec 2012

Rzeczywiste wartości

 

 

 

Zamówienia pozyskane

21 706

23 770

+10%

Portfel zamówień

49 269

52 875

+7%

Sprzedaż

19 934

20 269

+2%

Przychody z działalności operacyjnej

1 406

1 463

+4%

Marża operacyjna

7,1%

7,2%

-

Dochód netto

732

802

+10%

Wolne przepływy pieniężne

(573)

408

-

 

W roku 2012/13 Grupa uzyskała znaczące wyniki działalności, co potwierdził wskaźnik „book-to-bill” na poziomie powyżej 1 za każdy kwartał roku obrotowego. Pomimo niższego poziomu realizacji poszczególnych etapów projektów w sektorze Renewable i spowolnienia tempa wdrażania kontraktów przez niektórych klientów sektora Grid, wartość sprzedaży wzrosła. Marża operacyjna zwiększyła się w porównaniu  z ubiegłym rokiem obrotowym, głównie dzięki odpowiedniej realizacji projektów i optymalizacji kosztów. Wolne przepływy pieniężne były wyraźnie dodatnie, po dwóch latach osiągania wartości ujemnych. Nasze perspektywy długofalowe pozostają dobre, jako że oparte są na atrakcyjnych danych podstawowych dla wszystkich naszych rynków końcowych. Spodziewamy się jednak, że na nasze krótkoterminowe wyniki działalności będą miały wpływy niższe od zakładanego wolumenu sprzedaży wynikającągo z bardziej wymagających warunków konkurencji. W tym kontekście oczekujemy obecnie naturalnego, niskiego, jednocyfrowego wzrostu wielkości sprzedaży oraz pozostania marży operacyjnej na tym samym poziomie w 2013/14 r., a następnie jej stopniowego wzrostu w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat do poziomu ok. 8%. Naszym najwyższym priorytetem pozostaje generowanie środków i nadal spodziewamy się dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w każdym roku nadchodzącego okresu” powiedział Patrick Kron, Prezes  i Dyrektor Naczelny Alstom.

Dobre wyniki działalności

W roku podatkowym 2012/13 Alstom odnotował zamówienia na kwotę 23,8 mld EUR, o 10% więcej niż w poprzednim roku. Działalność handlowa w krajach rozwijających się była szczególnie podtrzymywana  i stanowiła niemal połowę wszystkich zamówień. Dla sektora Transportu był to szczególnie udany rok w Europie. Na dzień 31 marca 2013 r. wartość portfela zamówień wynosiła 53 mld EUR, co stanowi wzrost o 7% i odpowiada 31 miesiącom sprzedaży.

Sektor Thermal Power pozyskał duże kontrakty w poszczególnych dziedzinach swojej działalności. W szczególności sektor ten otrzymał zamówienia na 12 turbin gazowych w Chinach, Wlk. Brytanii, Jordanii, Izraelu i Tajlandii, gdzie sprzedał swoje dwie pierwsze zmodernizowane turbiny gazowe GT26. Grupa niemal podwoiła swój udział w rynku GW w porównaniu z poziomem zamówień pozyskanych w 2011/12 r.; poziom ten wzrósł z 2,8 GW do 5 GW dzięki większej liczbie sprzedanych turbin GT26. Grupa działała także aktywnie w dziedzinie energetyki parowej; kilka wysp turbinowych sprzedano do Arabii Saudyjskiej, Indii i Egiptu. Sektor Thermal Power skorzystał także na dużej aktywności w dziedzinie systemów kontroli środowiskowej, retrofitu i usług.

W 2012/13 r. sektor Renewable Power był szczególnie aktywy w dziedzinie energetyki wiatrowej, zwłaszcza w Brazylii. Podpisano trzy kluczowe kontrakty w dziedzinie energetyki wodnej w Etiopii, Kolumbii i Brazylii, co umożliwiło sektorowi utrzymanie dużego udziału w tym rynku.

W omawianym okresie sektor Grid odnotował rekordową liczbę nowych zamówień, w tym dwa duże projekty w dziedzinie technologii HVDC (linie wysokiego napięcia prądu stałego) w Indiach (800 kV) i Niemczech (morskie farmy wiatrowe), oraz zwykły poziom nowych małych i średnich zamówień na całym świecie.

Dla sektora Transportu był to najlepszy rok pod względem wyników działalności od 2009/10 r. Sukcesy odnotowano w Europie Zachodniej; obejmowały one zwłaszcza pociągi regionalne w Niemczech, Włoszech i Szwecji, pociągi dużej prędkości w Szwajcarii, pociągi podmiejskie i metro we Francji oraz system sygnalizacji w Holandii. Poza regionem Europy Grupa także podpisała kluczowe kontrakty, m.in. kontrakt na pociągi metra w Brazylii i lekkie pojazdy szynowe w Kanadzie oraz umowę utrzymania w Kazachstanie.

Stopniowa poprawa sprzedaży i przychodów z działalności operacyjnej

W 2012/13 r. wartość sprzedaży Grupy wyniosła 20,3 mld EUR, o 2% więcej niż w ubiegłym roku. Do wzrostu przyczyniły się głównie sektory Thermal Power (wzrost o 5%) i Transportu (wzrost o 6%), których wyniki uległy poprawie w stosunku do najniższego poziomu osiągniętego w zeszłym roku. W sektorze Renewable Power sprzedaż spadła o 11%, przy czym w 1. połowie roku spadek ten wynikał z dużo mniejszych przychodów z dużych projektów z dziedziny energetyki wodnej realizowanych w Ameryce Łacińskiej. Przychody sektora Grid zmalały o 5% w związku ze spowolnieniem tempa realizacji projektów przez niektórych klientów, szczególnie w Indiach.

W roku obrotowym 2012/13 przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1 463 mln EUR w porównaniu do 1 406 mln EUR w roku ubiegłym. Marża operacyjna Grupy wzrosła o 10 punktów bazowych do poziomu 7,2%. Dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży i redukcji kosztów marża operacyjna w sektorze Thermal Power uległa dalszemu zwiększeniu z 9,7% w 2011/12 r. do 10,4%. W sektorze Renewable Power marża operacyjna spadła z 7,4% w 2011/12 r. do najniższego poziomu 4,9%, co wynikało z niskiego poziomu sprzedaży, spadku cen w sektorze energetyki wiatrowej i niekorzystnych skutków pierwszych brazylijskich kontraktów w tej dziedzinie. Pomimo niższego wolumenu sprzedaży i realizacji niektórych zamówień z niższą marżą, marża operacyjna sektora Grid utrzymała się na poziomie 6,2%, dzięki odpowiedniej realizacji projektów i optymalizacji kosztów. W sektorze Transportu marża operacyjna kontynuowała tendencję wzrostową, osiągając poziom 5,4%, w wyniku zwiększenia wolumenu sprzedaży i redukcji kosztów.

Zysk netto wyniósł 802 mln EUR, o 10% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kwota ta obejmuje 137 mln EUR kosztów restrukturyzacji poniesionych głównie w sektorach Grid i Renewable Power oraz dodatni wkład spółki Transmashholding (68 mln EUR w porównaniu do 32 mln EUR w roku 2011/12).

Potwierdzenie poprawy dodatnich wolnych przepływów pieniężnych

Pomimo niskiego poziomu kontraktów „pod klucz”, który miał wpływ na zaliczki od klientów, wolne przepływy pieniężne były dodatnie i w roku obrotowym 2012/13 wyniosły 408 mln EUR, do czego przyczyniło się wydajne zarządzanie kapitałem obrotowym. W porównaniu z poprzednim rokiem generowanie wolnych przepływów pieniężnych wzrosło niemal o miliard EUR.

W dniu 1 października 2012 r. Grupa rozpoczęła operację podwyższenia kapitału zakładowego o 350 mln EUR poprzez przyspieszone budowanie księgi popytu. Dnia 4 października 2012 r. Alstom rozpoczął nową emisję obligacji na kwotę 350 mln EUR. Roczne oprocentowanie obligacji wynosi 2,25%, a termin wykupu obligacji to październik 2017 r.

Kapitał własny w omawianym okresie wzrósł z 4 434 mln EUR na dzień 31 marca 2012 r. do 5 104 mln EUR na dzień 31 marca 2013 r., po uwzględnieniu podwyższenia kapitału, rewaloryzacji emerytur i wypłaty dywidendy.

Na dzień 31 marca 2013 r. zadłużenie netto wynosiło 2 342 mln EUR w porównaniu do 2 492 mln EUR według stanu na dzień 31 marca 2012 r. Spadek ten wynika głównie z podwyższenia kapitału oraz  z dodatnich wolnych przepływów pieniężnych częściowo zbilansowanych wypłatą dywidendy za 2011/12 r. i niektórymi inwestycjami finansowymi.

Dzięki środkom pieniężnym w kasie brutto w kwocie 2,2 mld EUR na koniec marca 2013 r., niewykorzystanej linii kredytowej w kwocie 1,35 mld EUR i harmonogramowi stopniowej spłaty zadłużenia planowanej od września 2014 r., bilans Grupy pozostaje silny.

Zgłoszenie na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycji zwiększenia dywidendy przypadającej na akcję

 

Zarząd postanowił, że na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 r., zaproponuje dywidendę w kwocie 0,84 EUR na akcję, o 5% wyższą niż w roku ubiegłym. Odpowiada to stabilnemu współczynnikowi wypłaty dywidendy na poziomie 32%. W przypadku zatwierdzenia dywidendy zostanie ona wypłacona w dniu 9 lipca 2013 r.

Dalsze koszty prac badawczo-rozwojowych i nakłady inwestycyjne dla przyszłego rozwoju

W roku obrotowym 2012/13 Alstom kontynuował inwestowanie w prace badawczo-rozwojowe i dokonywanie nakładów inwestycyjnych na rzecz umocnienia swojej obecności na dynamicznie zmieniających się rynkach oraz realizował politykę partnerstw i transakcji selektywnego nabycia.

W omawianym okresie koszty R&D wzrosły do 737 mln EUR. Zrealizowano liczne istotne projekty rozwojowe: sektor Thermal Power nadal skupiał swoje wysiłki na turbinach gazowych, dążąc do oferowania turbin o wyższej mocy, lepszej wydajności i zwiększonej elastyczności. Sektor Renewable Power zainstalował w Szkocji swój pierwszy prototyp turbiny pływowej o mocy 1 MW. Sektor Grid opracował najszybciej na świecie działający bezpiecznik HVDC. Sektor Transportu wprowadził na rynek północnoamerykański swój lekki pojazd szynowy (Citadis Spirit).

Nakłady inwestycyjne pozostawały na stałym poziomie i osiągnęły 505 mln EUR,  przy czym wszystkie cztery sektory dokonywały inwestycji zmierzających do rozwoju swoich możliwości, szczególnie na rynkach rozwijających się, oraz modernizacji swojej infrastruktury branżowej.

Sektor Renewable Power nabył spółkę Tidal Generation Ltd (TGL), będącą podmiotem w 100% zależnym od firmy Rolls-Royce, tym samym umacniając swój portfel produktów i technologii morskich. TGL jest jednym z liderów w dziedzinie projektowania, opracowywania i wytwarzania turbin pływowych, które wychwytują energię pływów morskich i przetwarzają ją w energię elektryczną.

Alstom zainwestował dodatkowe 40 mln USD w amerykańską spółkę BrightSource Energy, Inc., w celu zacieśnienia współpracy z tą pionierską spółką z dziedziny energii słonecznej, będącą liderem na rynku wież termalnych w technologii skoncentrowanej energii słonecznej (CSP). Alstom rozpoczął inwestowanie w tę spółkę w 2010 r. i stopniowo zwiększał swoje zaangażowanie, a obecnie jest właścicielem ponad 20% jej kapitału. 

We wrześniu 2012 r. sektor Grid podpisał ze spółką Toshiba Corporation list intencyjny dotyczący rozwoju współpracy w zakresie inteligentnych sieci przesyłowych, w szczególności systemów wspierania łączenia na dużą skalę odnawialnych źródeł energii w sieci przesyłowe.

Aktualizacja założeń

Rynki, na których działa Grupa, wykazują niezmiennie dobre długofalowe perspektywy oparte na atrakcyjnych danych podstawowych dla wszystkich rynków końcowych. Alstom potwierdza swoje cele strategiczne na podstawie pomyślnego rozwoju i doskonałości działania. Jednakże w ciągu ostatnich 12 miesięcy warunki gospodarcze uległy dalszemu pogorszeniu, a otoczenie konkurencyjne pozostawało wymagające. Te dwa niesprzyjające trendy będą prawdopodobnie wywierać wpływ na przyszłe krótkoterminowe wyniki działalności, który łagodzony będzie drogą ograniczania kosztów poprzez wydajność operacyjną i optymalizację pozycji w branży. W tym kontekście oczekuje się naturalnego, niskiego, jednocyfrowego wzrostu wielkości sprzedaży, a marża operacyjna powinna pozostawać na tym samym poziomie w 2013/14 r., a następnie stopniowo rosnąć w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat do poziomu ok. 8%. Najwyższym priorytetem pozostaje generowanie środków, a wolne przepływy pieniężne powinny być dodatnie w każdym roku nadchodzącego okresu.

Kontakt dla prasy:

Dorota Januszkiewicz Dyrektor Komunikacji Alstom w Polsce
+48 55 239 22 22, dorota.januszkiewicz@alstom.com