Przejdź do treści

Znakomite wyniki Alstomu w pierwszym półroczu 2018/19

Press contacts - Corporate

Justine Rohée

Send an email

Tel: +33 1 57 06 18 81

Samuel Miller

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 67 74

Investor relations

Julie Morel

Send an email

Tel: +33 6 67 61 88 58

Julien Minot

Send an email

Tel: + 33 1 57 06 64 84

Download as PDF

19 listopada 2018 r. – Między 1 kwietnia 2018 r. a 30 września 2018 r. Alstom zaksięgował zamówienia o wartości 7,1 mld euro, co oznacza, że portfel zamówień osiągnie rekordową wartość równą 38,1 mld euro. Obrót wyniósł 4 mld euro. Wskaźnik book-to-bill osiągnął korzystną wartość 1,8. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 285 mln euro, co skutkowało skorygowaną marżą zysku operacyjnego w wysokości 7,1%. Dochód netto (udział Grupy) był wyjątkowo wysoki – na poziomie 563 mln euro. W pierwszym półroczu roku podatkowego 2018/19 wolne przepływy środków pieniężnych wyniosły 172 mln euro.

Najważniejsze dane liczbowe

(w milionach euro)

Półrocze zakończone

30 września 2017 r.*

Półrocze zakończone

30 września 2018 r.

zmiana opublikowana (%)

zmiana organiczna (%)

Dane opublikowane

 

 

 

 

Portfel zamówień

34 966

38 113

9%

11%

Otrzymane zamówienia

3 170

7 129

125%

130%

Obrót

3 341

4 010

20%

23%

Skorygowany zysk operacyjny

180

285

58%

 

Skorygowana marża zysku operacyjnego

5,4%

7,1%

 

 

Dochód netto – udział Grupy

177

563

 

 

Wolne przepływy środków pieniężnych

227

172

 

 

*Przekształcone według MSSF 9 i 15

„W pierwszym półroczu Alstom osiągnął znakomite wyniki oraz przełomowe sukcesy handlowe, na przykład dzięki zamówieniu na pociągi bardzo dużych prędkości nowej generacji we Francji, a także projektowi systemu metra w Kanadzie. Portfel zleceń o rekordowej wartości dobrze obrazuje naszą przyszłą sprzedaż, a nasze wyjątkowe wyniki operacyjne odzwierciedlają solidną realizację projektów. W międzyczasie postępują prace związane z połączeniem z Siemens Mobility, w celu stworzenia istotnej wartości dla rynku mobilności, naszych klientów, milionów użytkowników naszych rozwiązań transportowych, a także naszych pracowników i akcjonariuszy.” – powiedział Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom.

                                                                       ***

Sukces strategii 2020

 • Strategia 2020 Alstomu opiera się na następujących pięciu filarach:

 • Ukierunkowanie na klienta

 • W pierwszym półroczu roku podatkowego 2018/19 Grupa zaksięgowała zamówienia o wartości 7 129 mln euro. Można to porównać z kwotą 3 170 mln euro osiągniętą za taki sam okres w zeszłym roku.

  Alstom otrzymał zamówienia we wszystkich regionach świata. Pośród projektów można wymienić: zamówienie na 100 pociągów bardzo dużych prędkości nowej generacji we Francji, bezobsługowy system lekkiego metra dla Montrealu, pociągi Pendolino i ich utrzymanie we Włoszech, ważne zamówienie na tabor kolejowy dla Bombaju, zintegrowany system metra dla Tajpej, dodatkowe tramwaje dwusystemowe Citadis Dualis we Francji, długoterminowe zamówienie na utrzymanie taboru kolejowego i systemu sterowania dla metra w Sydney, krajowy pokładowy system sterowania pociągiem w Norwegii, elektryczne lokomotywy w Maroku i tramwaje Citadis dla Frankfurtu.

  Portfel zamówień osiągnął nową rekordową wartość, która 30 września 2018 r. wynosiła 38 113 mln euro, dając tym samym dokładniejszy obraz przyszłych obrotów.

 • Pełny zakres rozwiązań

 • W pierwszym półroczu roku podatkowego 2018/19 całkowity obrót Alstom wyniósł 4 010 mln euro, co oznacza 20-procentowy wzrost (23-procentowy wzrost organiczny). Wskaźnik book-to-bill osiągnął korzystną wartość równą 1,8.

  Systemy sterowania, systemy transportowe i usługi stanowiły 57% obrotu w pierwszym półroczu roku 2018/19. Obrót uzyskany z tytułu systemów transportowych wyniósł 888 mln euro – dzięki znacznemu postępowi prac nad systemem metra w Dubaju i systemem tramwajów w Lusajl, a także postępowi prac nad systemem metra w Rijadzie. Obrót z tytułu usług wzrósł do 749 mln euro, w szczególności dzięki stale wzrastającemu udziałowi zamówień w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Obrót z tytułu systemów sterowania wzrósł do 637 mln euro wraz z rozpoczęciem nowych projektów we Francji i Australii. Obrót z tytułu taborów kolejowych wyniósł 1 736 mln euro w związku z dostawami pociągów regionalnych i dużych prędkości w Europie oraz realizowanym w RPA projektem PRASA.

 • Tworzenie wartości przez innowację
 •  
 • W pierwszym półroczu 2018/19 poziom badań i rozwoju w Alstomie utrzymał się na wysokości (koszty brutto) 147 mln euro, tj. 3,7% obrotu. Główne programy obejmowały odnowienie asortymentu taborów kolejowych, inteligentną mobilność i konserwację predykcyjną.

  We wrześniu 2018 r. pociągi wodorowe Coradia iLint Alstomu zostały wprowadzone do użytkowania w Dolnej Saksonii, co stanowiło ich światową premierę. Alstom uruchomił również platformę internetową StationOne przeznaczoną dla sektora kolejowego.

  Sprawność operacyjna i doskonałość środowiskowa

 • Alstom osiągnęł skorygowany zysk operacyjny w wysokości 285 mln euro, odpowiadający marży w wysokości 7,1% w pierwszym półroczu 2018/19, w porównaniu do 180 mln euro odpowiadających marży w wysokości 5,4% w poprzednim roku. Ta pozytywna zmiana była podyktowana znacznym wzrostem wielkości sprzedaży oraz realizowanymi inicjatywami nakierowanymi na sprawność operacyjną przy stabilnym asortymencie produktów. Dochód netto (udział Grupy) wyniósł 563 mln euro, w tym wyjątkowy dochód netto z działalności zaniechanej w wysokości 245 mln euro.

  We wrześniu 2018 r. Alstom już ósmy rok z rzędu został uwzględniony w rankingach Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Świat i Europa, co potwierdza jego pozycję lidera pod względem zrównoważonych praktyk biznesowych.

 • Zróżnicowana i przedsiębiorcza kadra

  Wzorując się na swoich pasażerach, Alstom stawia sobie za cel większe zróżnicowanie wśród pracowników. Pracownicy Alstom z całego świata mają wspólną kulturę korporacyjną, opartą na uczciwości i wartościach etycznych.

  We wrześniu 2018 r. Alstom przyznał swoim pracownikom po 30 darmowych akcji w ramach systemu akcjonariatu pracowniczego „We are Alstom”, zapoczątkowanego w 2016 r. Po upływie dwóch lat niemal 25 000 pracowników otrzymało wspomniane akcje lub ich równowartość w postaci premii.

  ***

  Stabilny bilans

  Dzięki programowi Cash Focus w ciągu pierwszego półrocza roku podatkowego 2018/19 wolne przepływy środków pieniężnych Grupy osiągnęły dodatnią wartość 172 mln euro.

  W pierwszym półroczu 2018/19 inwestycje spółki Alstomu osiągnęły wartość 85 mln euro. Z końcem września 2018 r. łączna wartość inwestycji transformacyjnych wyniosła 212 mln euro, przy budżecie równym 300 mln euro. Wynikało to przede wszystkim z postępu w budowie fabryk w RPA i Indiach oraz rozbudowy zakładu w Hornell w Stanach Zjednoczonych.

  Pod koniec września 2018 r. Grupa miała 1 397 mln euro brutto w postaci gotówki w kasie oraz w pełni niewykorzystaną linię kredytową w wysokości 400 mln euro. Wysokość zadłużenia z tytułu obligacji Alstomu na koniec września 2018 r. wyniosła 1 249 mln euro. W październiku 2018 r. Alstom spłacił w terminie zapadalności obligację o wartości 371 mln euro.

  30 września 2018 r. zadłużenie netto Alstom wyniosło 280 mln euro, w porównaniu do 255 mln euro na dzień 31 marca 2018 r. Tymczasem na dzień 30 września 2018 r. kapitał własny Alstom wyniósł 4 021 mln euro, w porównaniu do 3 479 mln euro na dzień 31 marca 2018 r.

  ***

  Inwestycje

  Alstom – do którego należało wcześniej 33% kapitału spółki TMH – rozwinął swoje inwestycje w Rosji, zyskując 20% udziałów w połączonym podmiocie utworzonym przez spółki TMH i Locotech, tj. w kolejnej rosyjskiej spółce prowadzącej działalność usługową. Transakcja ta stanowiła wartą 115 mln euro inwestycję i została zawarta 29 czerwca 2018 r. W pierwszym półroczu 2018/19 spółka TMH przeznaczyła 49 mln euro na udział w zysku netto jednostek powiązanych, w porównaniu z 14 mln euro za taki sam okres w zeszłym roku.

  2 października 2018 r. Alstom zakończył proces przenoszenia wszystkich swoich udziałów w trzech energetycznych joint ventures (w zakresie energii odnawialnej, sieci przesyłowych, oraz energii jądrowej) na rzecz General Electric, otrzymując środki pieniężne o łącznej wartości 2 594 mld euro.

  ***

  Prognozy

  Prognozy dla spółki Alstom przygotowuje się przy stałym zakresie działalności i kursie wymiany. Określa się je zgodnie z nowym standardem dotyczącym rozpoznawania przychodów MSSF 15.

  Przewiduje się, że w roku podatkowym 2018/19 obrót osiągnie poziom 8 mld euro, a skorygowana marża zysku operacyjnego wyniesie około 7%.

  W perspektywie średniookresowej Alstom będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu wyprzedzać wzrost rynku, stopniowo dążyć do poprawy rentowności i przepływów pieniężnych, choć niekiedy może wystąpić krótkoterminowa zmienność.

  ***

  Dążenie do pozycji światowego lidera w dziedzinie mobilności

  W ostatnich miesiącach odnotowano znaczne postępy w pracach nad proponowanym połączeniem Alstom z Siemens Mobility, łącznie z jego działalnością związaną z trakcjami kolejowymi.

  17 lipca 2018 r. akcjonariusze Alstom zatwierdzili proponowane połączenie Alstomu z Siemens Mobility.

  W ramach połączenia pod koniec dnia roboczego poprzedzającego datę realizacji transakcji dotychczasowi akcjonariusze Alstomu otrzymają dwie dywidendy nadzwyczajne: premię za kontrolę w wysokości 4 euro od akcji (Dywidenda A) oraz dywidendę nadzwyczajną w wysokości 4 euro z zastrzeżeniem korekt (Dywidenda B). Wypłata obu tych dywidend nadzwyczajnych nastąpi ósmego dnia roboczego po dacie zakończenia transakcji.

  W nadchodzącym okresie Alstom powinien wprowadzić program wykupu akcji własnych, obejmujący umorzenie tylu akcji Alstomu, ile będzie potrzeba, aby w dniu dywidendy[1] do grupy Siemens należało 50,67% wyemitowanego kapitału akcyjnego Alstomu oraz co najmniej 50% rozwodnionej liczby akcji na dzień realizacji transakcji. Wysokość ceny odkupu w skali światowej to jedna z korekt, która może mieć wpływ na wysokość Dywidendy B.

  8 czerwca Alstom i Siemens wspólnie złożyli do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na połączenie, a 13 lipca Alstom i Siemens przyjęli do wiadomości rozpoczęcie przez Komisję Europejską drugiej fazy przeglądu proponowanego połączenia działalności Siemens Mobility z Alstom.

  29 października, w ramach drugiej fazy przeglądu proponowanego połączenia, Alstom i Siemens otrzymali od Komisji Europejskiej pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń stanowiło oficjalny wyraz tego, jak Komisja oceniała transakcję na danym etapie i zapewniało Alstomowi oraz Siemensowi dostęp do akt sprawy, a także dawało możliwość wystosowania odpowiedzi do Komisji. Nie przesądza to o ostatecznym brzmieniu decyzji Komisji Europejskiej.

  Alstom i Siemens kontynuują konstruktywną współpracę z Komisją Europejską w celu wyjaśnienia przesłanek oraz korzyści związanych z proponowanym połączeniem. Kolejnym krokiem Alstomu i Siemensa będzie omówienie konkretnych obaw Komisji i zadbanie o to, by w odpowiednim czasie się do nich odnieść.

  Ta transakcja wymaga akceptacji ze strony odpowiednich organów antymonopolowych, a jej zamknięcie ma mieć miejsce w pierwszej połowie 2019 r.

  Sprawozdanie z działalności oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, zatwierdzone przez zarząd w trakcie posiedzenia, które odbyło się 13 listopada 2018 r., dostępne są na stronie internetowej Alstomu pod adresem www.alstom.com. Rachunki zostały zbadane przez biegłych rewidentów.

  [1] Dzień dywidendy oznacza ostatni dzień kwartału (tj. 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca, 30 września) bezpośrednio poprzedzający miesiąc, w którym dojdzie albo do wypełnienia albo do rezygnacji z ostatnich warunków zawieszających planowanego połączenia.

Thumbnail mobility by nature

Mobility by nature: discover our new brand film

Alstom’s brand signature and visual brand expression are evolving to reflect our new ambition: Be the leading global innovative player for a sustainable and smart mobility.
Our new brand signature will be “mobility by nature”.

Learn more about our new brand identity