Alstom sfinalizował proces przejęcia Bombardier Transportation

Download as PDF Press kit
Press contacts - Corporate

Samuel Miller

Send an email

Coralie Collet

Send an email
Investor relations

Martin Vaujour

Send an email

Estelle Maturell Andino

Send an email
  • Nowy, globalny lider w dziedzinie mobilności, który odpowie na rosnące zapotrze-bowanie na zrównoważony transport w skali całego świata • Kompleksowa oferta produktów, unikalne zdolności innowacyjne w zakresie badań i rozwoju, rozbudowana sieć handlowa wykorzystująca komplementarność obu grup

  • 75 000 doświadczonych pracowników w 70 krajach, działających na rzecz klientów na całym świecie

  • Wzmocniony długoterminowy profil akcjonariatu i tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy

29 stycznia 2021 – Firma Alstom ogłosiła dziś zakończenie procesu przejęcia Bombardier Transportation.
Z jasną strategią Alstom in Motion, solidnymi podstawami operacyjnymi i polityką finansową, przejęcie Bombardier Transportation pozwoli Alstom na wzmocnienie pozycji lidera na rozwijającym się rynku zrównoważonej mobilności dzięki zwiększonej obecności we wszystkich regionach geograficznych. Przejęcie pozwoli też na integrację kolejnych rozwiązań i zasobów, aby koncern Alstom mógł jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby Klientów na całym świecie.

Powiększona grupa charakteryzuje się łącznym przychodem pro forma w wysokości ok. 15,7 mld euro[1] oraz łącznym portfelem zamówień o wartości 71,1 mld euro[2]. Grupa zatrudnia 75 000 osób w 70 krajach na całym świecie. Grupa posiada unikalne możliwości badawczo-rozwojowe, jak również kompletne portfolio produktów i rozwiązań.

Jesteśmy dziś świadkami wyjątkowej chwili w historii Alstom i sektora mobilności na całym świecie.  Powstał właśnie nowy globalny lider, którego działalność koncentruje się na inteligentnej, zrówno­ważonej mobilności. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, cały świat musi zaangażować się w głębokie przemiany środo­wiskowe i społeczne, by móc sprostać wielkim wyzwaniom urbanizacji, równych szans rozwoju gospodarc­zego i zmian klimatycznych. Transport, niezbędny dla życia zawodowego i społecznego, a zarazem wywierający ogromny wpływ na środowisko, znajduje się w ścisłym centrum tej transformacji. Naszym zadaniem, wraz z 75 tysiącami osób zatrudnionych obecnie w Alstom, jest przekształcenie unikatowego zestawu zasobów powstałych dzięki tej transakcji w czynnik umożliwiający niezbędną transformację. Naszym zadaniem jest wprowadzanie w życie innowacji, dzięki którym będziemy mogli sprostać tak ekstremalnym wyzwaniom. Naszą rolą jest też zapewnienie ludziom na całym świecie, zarówno podróżującym na spotkanie z bliskimi jak i tym udającym się do pracy, dostępu do takiej samej jakości usług i takiej samej efektywności transportu – przy jednoczesnej dbałości o naszą planetę” - podkreślił Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom.

Nowy globalny lider inteligentnej, zrównoważonej mobilności

Obsługa rozwijającego się rynku

Rynek kolejowy wspierają podstawowe czynniki wzrostu, takie jak przyspieszona urbanizacja, strategie inwestycji publicznych oraz ogólnoświatowe dążenie do ekologicznej i cyfrowej transfor­macji systemów transportowych. Pomimo pandemii najnowsze prognozy wyraźnie potwierdzają, że rozwój zrównoważonej mobilności (a w szczególności kolei) jest priorytetem długoterminowym. Oczekuje się, że rynek produkcji kolejowej będzie rósł w tempie 2,3% skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) do 2025 roku[3].

Zwiększony światowy zasięg wykorzystujący komplementarność obu grup

Grupa dysponować będzie unikalnym zasięgiem handlowym na całym świecie dzięki komple­men­tar­ności obu organizacji. Grupa Alstom miała już ugruntowaną bazę klientów we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej i Brazylii, natomiast Bombardier Transportation zapewni dostęp do klientów na innych strategicznych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, kraje nordyckie, Chiny i Ameryka Północna. Grupa będzie miała teraz szczególnie atrakcyjne możliwości w Europie i Ameryce Północnej, które odpowiadają za ok. 75% rynku dostęp­nego dla producentów OEM.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, siedziba główna Alstom na Amerykę Północną i Połud­niową mieścić się będzie w Montréalu (w prowincji Québec). Kanadyjskie biuro kierować będzie wszystkimi operacjami w tym regionie, a także utworzy projektowo-inżynieryjne centrum kompetencyjne, które bazować będzie na ugruntowanych atutach prowincji Québec w zakresie innowacji i zrównoważonej mobilności.

Alstom znajdzie się zatem jeszcze bliżej swoich klientów. Koncern będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę z zakresu mobilności na całym świecie, by zaoferować najlepsze, dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania w zakresie mobilności.

Pełna oferta produktów i rozwiązań dla kolejnictwa – wzmocnione linie produktowe

Grupa oferować będzie operatorom i dostawcom sieci produkty i rozwiązania w całym łańcuchu wartości. Dzięki przejęciu spółki Bombardier Transportation Alstom dysponować będzie najpełniejszą ofertą na potrzeby kolejnictwa na całym świecie. W zakresie taboru kolejowego oferta obejmie produkty zarówno na potrzeby kolei lekkiej, jak i kolei dużych prędkości. W szerokim portfolio propozycji handlowych znajdą się też nowe produkty strategiczne, takie jak mała kolej automatyczna (people mover) i monorail. Grupa Alstom będzie w stanie obsługiwać swoich klientów poprzez jeszcze szerszą sieć placówek serwisowych i większe możliwości w zakresie utrzymania predykcyjnego. Dzięki flocie 150 000 pojazdów Alstom będzie dysponować największą na świecie bazą zainstalowanych pojazdów, co znacząco ułatwi dalsze umocnienie koncernu na pozycji lidera w sektorze usług. Linia produktów z zakresu Sygnalizacji (Signalling) zyskuje znaczną popularność, stając się numerem 2 na świecie pod względem przychodów[4] – rozwija się zarówno pod względem technologicznym, jak i z perspektywy rosnącej sprzedaży na strategicznych rynkach, które uzupełniają osiągnięcia koncernu Alstom.

Zrównoważony ślad środowiskowy przy jednoczesnej obsłudze klientów na całym świecie

Grupa będzie mieć dostęp do dalszych strategicznych przemysłowych mocy przerobowych o konku­rencyjnym zasięgu – zarówno na rynkach dojrzałych, takich jak Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Australia, jak i na rynkach rozwijających się (w tym w Europie Wschodniej, Meksyku i Indiach). Spółka Bombardier Transportation wnosi do Grupy centra wiedzy specjalistycznej dla lokomotyw i wózków w Niemczech, monorail i małej kolei automatycznej w Kanadzie, pociągów podmiejskich i regionalnych we Francji i Wielkiej Brytanii, trakcji w Szwecji, jak również centra inżynieryjne w krajach atrakcyjnych z perspektywy kosztowej (Tajlandia). Spółka Bombardier Transportation wnosi również do zasobów Grupy siedem stabilnie ugruntowanych spółek joint-venture w Chinach. Dzięki tym natychmiastowym strategicznym uzupełnieniom już zdywersyfiko­wanej działalności Alstom, powiększona Grupa zagwarantuje sobie dostęp do eksperckiej wiedzy przemysłowej i jeszcze bardziej zbliży się do swoich klientów.

Unikalne możliwości badawczo-rozwojowe, które napędzają ekologiczne, inteligentne innowacje

Alstom uzyskał już status pioniera w zakresie mobilności dzięki takim wiodącym innowacjom, jak wprowadzony niedawno pociąg wodorowy, autonomiczna obsługa pociągów oraz energooszczędny tabor kolejowy wraz z infrastrukturą. Dzięki przejęciu, wspólnie pracować będzie 17 500 utalentowanych inżynierów i specjalistów ds. badań i rozwoju z obu struktur, konsolidując tym samym bogatą bazę 10 tysięcy patentów. Wykorzystanie istotnych, dodatkowych technologii Bombardier Transpor­tation, na przykład w zakresie utrzymania predykcyjnego, sygnalizacji i operacji cyfrowych, pozwoli grupie Alstom na jeszcze szybsze opracowywanie rozwiązań dla transportu przyszłości, w dodatku na jeszcze większą skalę. Tym samym Alstom przyspiesza w realizacji swojej ambicji – aby stać się globalnym, innowacyjnym graczem na rzecz zrównoważonej, inteligentnej mobilności.

Długoterminowa wartość dla wszystkich interesariuszy

Zarówno klienci jak i pasażerowie skorzystają na bliskości pracowników i zakładów Alstom, podobnie jak na unikalnym potencjale innowacji, kompleksowej ofercie produktów i rozwiązań kolejowych oraz na zaangażowaniu w efektywną realizację dostaw.

Pracownicy Bombardier Transportation dołączyli do Grupy Alstom 29 stycznia 2021 roku. Te nowe talenty wzbogacą profil operacyjny Alstom na wszystkich poziomach – wspólnie tworząc jeden zwinny, zintegrowany, odpowiedzialny zespół Alstom.

Kolej to zmotoryzowany środek transportu o najniższej emisji CO2. Dlatego Grupa, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, skoncentruje się na dekarbonizacji rozwiązań z zakresu mobilności. Alstom potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których prowadzi swoją działalność, jak również do zapewnienia pracownikom najlepszego środowiska pracy i najlepszych doświadczeń, a także do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Alstom potwierdza również swój cel, jakim jest wygenerowanie rocznych synergii kosztowych o wartości 400 mln euro do 4.-5. roku scalonej działalności[5] oraz przywrócenie marży Bombardier Transportation do standardowego poziomu (w perspektywie średnioterminowej). Oczekuje się, że transakcja przyniesie dwucyfrowy wzrost wskaźnika zysku na akcję (EPS) od drugiego roku po finalizacji przejęcia[6]. Silny profil kredytowy Alstom z ratingiem Baa2 również zostanie utrzymany.

Akcjonariat i ład korporacyjny: nowy główny akcjonariusz o długoterminowym podejściu do inwestycji

Fundusz depozytowo-inwestycyjny CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) staje się dziś głównym akcjonariuszem Alstom, posiadającym 17,5% kapitału akcyjnego. Fundusz CDPQ jest zaanga­żo­wany w perspektywie długoterminowej; ma też duże doświadczenie w inwestowaniu w infrastruk­turę i aktywa transportowe.

Bouygues jest obecnie posiadaczem około 6% kapitału zakładowego Grupy Alstom.

Zgodnie z uchwałami zatwierdzonymi przez zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się 29 paździer­nika 2020 roku, pani Kim Thomassin (reprezentująca CDPQ) oraz pan Serge Godin dołączyli dziś do zarządu Alstom. Na wniosek funduszu CDPQ zarząd Alstom mianował obserwa­torem (censeur) pana Benoit Raillarda.

Cena i finansowanie

Cenę referencyjną ustalono na poziomie 5,5 mld euro – tj. w dolnej części przedziału od 5,5 mld euro do 5,9 mld euro, o którym poinformowano 16 września ubiegłego roku. Wpływy z tytułu przejęcia uzgod­niono na poziomie 4,4 mld euro, co obejmuje mechanizm korekty opartej na ujemnej pozycji gotówkowej netto Bombardier Transportation na dzień 31 grudnia 2020  oraz inne korekty umowne na kwotę 1,1 mld euro.

Przejęcie sfinansowano[7]poprzez emisję praw poboru w wysokości ok. 2 mld euro, zakończoną 7 grudnia 2020 oraz część emisji obligacji uprzywilejowanych w wysokości 750 mln euro, zakończoną 11 stycznia 2021, jak również poprzez podwyższenie kapitału zastrzeżonego na rzecz podmiotów powiązanych CDPQ i Bombardier Inc. – w łącznych kwotach (odpowiednio) 2,6 mld euro i 500 mln euro, co zreali­zowano dziś wraz z zamknięciem transakcji[8].

Dalsze kroki

Alstom będzie dążyć do sfinalizowania zbycia niektórych aktywów połączonej Grupy zgodnie ze zobo­wią­zaniami opisanymi w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej z dn. 31 lipca 2020 roku. Proces dywes­tycji przebiegnie z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów – w porozumieniu z orga­ni­zacjami pracowniczymi.[9] 

W lecie Alstom zorganizuje Dzień Rynków Kapitałowych.

[1] Łączne przychody pro forma za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2020 (nieobjęte audytem).

[2] Obliczono poprzez zsumowanie backlogu Alstom na czerwiec 2020 roku (41,2 mld euro) i backlogu Bombardier Transportation na czerwiec 2020 roku (33,7 mld dol. przeliczone po kursie 1,1284 EUR/USD). Wartości backlogu Bombardier Transportation nie weryfikowano pod kątem spójności metodologicznej z backlogiem Alstom.

[3] Wskaźnik CAGR w latach 2017-2019 i 2023-2025 dla rynku OEM – badanie UNIFE 2020, scenariusz centralny.

[4] Przychody z sygnalizacji na podstawie ostatniego publicznie dostępnego roku obrotowego konkurentów (mld euro). Wszystkie dane pochodzą z danych dla podmiotów konkurencyjnych, Podmiot #1 i Podmiot #4 uzupełniono o wewnętrzne szacunki Alstom. Z analizy wyłączono podmioty konkurencyjne skupione głównie na chińskim rynku krajowym.

[5] Po sfinalizowaniu przejęcia.

[6] Po uwzględnieniu synergii kosztowych i kosztów wdrożenia oraz przed amortyzacją rozliczenia transakcji przejęcia.

[7] Wpływy z finansowania posłużą też do sfinansowania pozycji dług netto/środki pieniężne Bombardier Transportation.

[8] CDP Investissements Inc., spółka zależna CDPQ, złożyła zapisy na 64.680.147 nowych akcji zwykłych. Bombardier UK Holding Limited, spółka zależna Bombardier Inc., złożyła zapisy na 11.504.149 nowych akcji zwykłych, po skorygowanych cenach subskrypcji wynoszących (odpowiednio) ok. 40,67 euro i ok. 43,46 euro. Korekta wynika z zakończenia emisji praw poboru w dniu 7 grudnia 2020.

[9] Alstom zobowiązuje się do przestrzegania swoich deklaracji dotyczących zbycia w ramach zatwierdzenia przejęcia przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat ww. zobowiązań w odniesieniu do niektórych urządzeń pokładowych i systemów zarządzania kontrolą pociągu, w tym odpowiednie dane kontaktowe, są dostępne na stronie https://www.alstom.com/obu-commitments.