Alstom i Norden

Alstom i Sverige

Läs mer om våra Coradia Nordic-tåg


Om oss

I Norden har Alstom cirka 200 medarbetare som arbetar i Sverige, Finland, Norge och Danmark. De flesta av oss arbetar i något av kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, men vi har flera lokalkontor och serviceställen för att säkerställa snabb och bekväm tillgång till underhåll och tjänster för våra kunder i hela regionen.

Med Alstom går smidighet att planera

Alstom utvecklar, säljer och underhåller kontinuerligt uthålliga och integrerade järnvägslösningar för marknaderna stadsnät och huvudlinjer. Dessa är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt effektiva, utformade för att klara dagens krav på smartare rörlighet och anpassade till var och en av de operatörer och myndigheter de betjänar.

Alstom är en av världens ledande leverantörer av infrastruktur för järnvägstransporter och går i bräschen för innovativ och miljövänlig teknik. Vi bygger världens snabbaste tåg och de automatiserade tunnelbanorna med högst transportkapacitet. Tack vare Alstoms strategi att utöka den lokala närvaron genom olika typer av samarbeten och överenskommelser, såsom samägda företag, strategiska samarbeten och Alstom industrianläggningar, finns företaget nära sina kunder över hela världen. Alstom finns i mer än 60 länder och har cirka 31 000 medarbetare.

Vi har länge haft en stark närvaro i Norden, där vi har utvecklat, byggt och levererat tåglösningar som trafikerar många av de största järnvägslinjerna. Som en förkämpe för miljömässiga transporter utvecklar och marknadsför Alstom det mest fulltäckande urvalet av system, utrustning tjänster för järnvägssektorn.

På grund av den globala uppvärmningen och andra utmaningar som miljön ställer kommer miljömässiga transporter att bli allt viktigare. Järnvägstransporter passar bra in på uthållighetskraven. Som en förkämpe för uthålliga transporter utvecklar och marknadsför Alstom det mest fulltäckande urvalet av system, utrustning och tjänster inom järnvägssektorn, såsom lokomotiv, tåg, spårvagnar och tunnelbanetåg, infrastruktur och signalteknik.

Men ännu viktigare än vad vi har uppnått hittills är vad vi kommer att uppnå i framtiden. De utmaningar vi står inför vad gäller energi, transporter och miljö innebär att vi har en nyckelroll i att skapa en uthållig utveckling för kommande generationer. Det handlar om att finna nya, effektivare lösningar genom att tänka i det långa perspektivet, ny, smartare teknik och nära samarbete med våra kunder och omvärlden. 

Därför handlar vår verksamhet inte bara om tåg, utan mest av allt om människor. Allt vi gör handlar i slutänden om att svara mot mänskliga behov kring energi och kommunikationer i vardagslivet, hemma och i arbetet.

Våra referenser 

Sverige

Sedan Alstom öppnade sitt första kontor i Sverige 2003 efter den första ordern för Arlandabanan har utvecklingen gått snabbt och vi har blivit en av de största aktörerna på den svenska järnvägsmarknaden, med 326 sålda tågsätt och andra stora uppdrag, inklusive underhållskontrakt. Från att ha varit en ”nykomling” med tio anställda har vår affärsverksamhet växt så att vi nu finns i alla nordiska länder med nästan 200 medarbetare – ett bevis på Alstoms ambition att delta i utvecklingen av järnvägstjänster för både resenärer och operatörer i Norden.

Arlandabanan
Leverans av 7 Arlanda Express-tåg

SL
2002 skrevs kontrakt på 129 X60 Coradia Nordic och första leverans skedde i april 2005.

SL
I juni 2015 fick Alstom ett kontrakt på leverans av ytterligare 46 X60B Coradia Nordic till SL. Dessa tåg har förbättrats och modifierats på 450 punkter och anpassats för Citytunneln. Tågen testkörs för närvarande i Sverige och förväntas börja gå i trafik 2017 när Citybanan invigs. 

SJ
42 X40 Coradia Duplex.

Norrtåg
12 X62 Coradia Nordic.

Västtrafik
22 X61 Coradia Nordic.

Götalandståg
Underhåll av 63 eldrivna motorvagnsenheter för Västtrafik, varav 22 Coradia Nordic (från december 2015).

Östgötatrafiken och Jönköpings länstrafik
15 X61 Coradia Nordic.

Arriva
Underhåll av 19 eldrivna motorvagnsenheter för Östgötatrafiken, varav 15 Coradia Nordic (från juni 2015). 

Skånetrafiken
99 X61 Coradia Nordic.

Tågkompaniet
Underhåll av tre TiB X61 för Tåg i Bergslagen.

Mantena
Materielhantering för 49 X61 från Skånetrafiken.

EuroMaint
Materielhantering för 42 X40 för SJ.

Finland

Alstom Transport har levererat totalt 52 tåg till Finland - 18 Pendolino-tåg i trafik över hela Finland, 30 Coradia pendeltåg för huvudstadsområdet samt fyra Pendolino-tåg för höghastighetsförbindelsen Allegro mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Dessutom har vi levererat tågmotorer till tunnelbanevagnar HKL M200 och boggier till VR tvåvåningsvagnar (IC2). 

Pendolino Allegro-tåg (Sm6)
Alstom skrev kontrakt om leverans av fyra Pendolino-tåg med Karelian Trains Ltd. 2007 och tågen gick i trafik i december 2010. Karelian Trains Ltd. är ett samägt bolag mellan VR Group och Rysslands statsjärnvägar OAO RZD. Höghastighetsförbindelsen har fått namnet Allegro. Tågen bygger på Pendolino, som redan går i trafik i Finland, har likadan front och är anpassad för extrema väderförhållanden. Varje tåg består av sju vagnar med totalt 344 sittplatser. Tågen levereras med ett system för dubbla matningsspänningar samt med dubbla system för säkerhet och signalering, så att de passar både på det finska och på det ryska järnvägsnätet. Restiden på denna 450 km långa sträcka har krympts till tre och en halv timme. 

Coradia (Sm4)
30 Coradia pendeltåg levererades till VR Group mellan 1999 och 2005.Maxhastigheten hos dessa tåg är 160 km/h och passagerarkapaciteten är 284 personer (184 sittplatser + 100 stående). Coradia-tågens längd är 54,8 m, vagnbredden 3,2 m, vikten 107,0 ton och höjden 4,4 m. 

Pendolino (Sm3)
18 Pendolino-tåg har levererats till VR Group mellan år 1995 och 2006. De finska Pendolino-tågen består av 6 vagnar var med totalt 309 passagerare per tåg. Längden hos ett Pendolino-tåg är 159 m, vagnbredden 3,2 m och tågets vikt är 328 ton. Maxhastigheten hos Pendolino-tågen är 220 km/h. Lutningstekniken gör att tåget kan köra snabbt i kurvor.

Norge

Växeldrivar för Jernbaneverket
Ramavtal med Jernbaneverket för leverans av växeldrivar sedan 2006 och pågående. Leverans av totalt cirka 1 300 MET växeldrivar. Dessutom underhåll och reservdelar.

Bergen Bybane
Elektrifiering av spårvägsnätet Bergen Bybane, fas 1. 2008–2010. Leverans av kontaktledning och transformatorstation.

Utbildningsprogram ERTMS
Utbildningsprogram ERTMS för Jernbaneverket från år 2008.

Danmark

Världen första lyckade test av ETCS nivå 2 baseline 3 application
Alstom och Banedanmark, som är ansvariga för den danska järnvägsinfrastrukturen, har framgångsrikt testat ETCS (European Train Control System) signalsystem. Testerna genomfördes mellan Roskilde och Gadstrup, och är en del av den uppgradering av östra järnvägsnätet som levereras av Alstom.

Atlas ERTMS-lösning för Banedanmark
Alstom kommer att bygga ERTMS-systemet Atlas i östra Danmark för Banedanmark. 2009 beslutade landet Danmark att modernisera sitt järnvägsnät med det digitala signalsystemet ERTMS på 789 tåg och 1 500 km spår. Genomförandet ska vara klart år 2021.

Regionaltåg Coradia Lint för Nordjyske Jernbaner
I juni 2015 fick Alstom ett kontrakt värt 45 miljoner Euro från Nordjyske Jernbaner i Danmark att leverera tretton stycken regionaltåg Coradia Lint. Tågen kommer att gå i trafik under hösten 2017 i Danmark, framför allt på Nordjyllands nät. 

En del av lösningen på framtidens utmaningar

Växthuseffekten, energibehovet, krympande tillgång på olja och ökande trängsel i växande städer. De största utmaningarna världen står inför handlar om hur vi löser det växande behovet av energi och transporter samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan genom att använda förnyelsebara energikällor, återvinna mera och använda smartare teknik. Det handlar också om att bygga samhällen som erbjuder transporter och skapar möjligheter med hjälp av bättre trafiklösningar och större tillgänglighet. Det är just med dessa utmaningar vi arbetar varje dag, överallt, i hundratals länder.

I teknikens framkant

Det är inte tillräckligt att bara arbeta med saker som i sig själva är bra för miljön, såsom kollektiva transporter.  Det handlar också om produkterna, hur de tillverkas, deras livscykel och återvinning. Vi behöver ständigt förbättra oss i ett miljöperspektiv. Därför arbetar vi ständigt med forskning, testar nya saker och förbättrar existerande produkter och lösningar i våra avancerade center för forskning och utveckling över hela världen. 

Hälsa och säkerhet

Alstom vill garantera en säker arbetsmiljö för sina anställda och underleverantörer. Omfattningen på vårt åtagande visas av vår policy för Miljö, Hälsa och Säkerhet (EHS – Environment, Health and Safety) som förverkligas genom vårt styrsystem för EHS, jämte mer specifika program som är utformade för att säkerställa hälsa och säkerhet för våra anställda i hela världen.

Utvecklingsplan för EHS

Alstom påtar sig att inom hela koncernen underhålla och utveckla en proaktiv kultur kring Miljö, Hälsa och Säkerhet. Varje Alstom-bolag ansvarar för genomförande av program och utbildning för att uppnå bästa praxis kring EHS -skydd. 

Vår EHS -styrning inkluderar:

 • regelbundet analysera verksamheter, ledningssystem och procedurer;
 • utarbeta ett mätsystem för att kontrollera att policyn samt gällande lagar och regelverk uppfylls;
 • kommunicera om EHS med anställda, samhälle, kunder och statliga organ;
 • ta hänsyn till EHS -påverkan vid varje förändring av befintliga metoder.

Alstoms nollprogram för allvarliga olyckor

För att styra riskhanteringen med strama tyglar och säkerställa att skaderiskerna reduceras i all vår verksamhet har Alstom lanserat denna kampanj för att koncernen ska kunna:

 • bättre hantera risker som berör underleverantörers anställda;
 • uppdatera kriterierna för självbedömning;
 • använda en process för att bättre analysera olyckor för att kunna förutse dem; främja en kultur för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Vår historia

De nordiska länderna har en lång och stolt historia av innovativa industrier. Alstom har varit en del av denna historia i över hundra år genom våra rötter i starka bolag som Svenska Turbinfabriks AB Ljungstrom (Stal), Svenska Fläkt, Suomen Puhallintehdas och ABB. Alstom har varit närvarande i Norden i ett sekel och bidragit till utvecklingen av regionens infrastruktur för energi och transporter.  

Idag, när vi är helt fokuserade på järnvägstransporter, faller det sig naturligt för Alstom att fortsätta verksamheten i Norden – Finland, Sverige, Norge och Danmark. Mer än någonsin vill Alstom stödja dessa länder som står inför ett stort behov av infrastrukturinvesteringar för järnvägstransportsystem, i synnerhet som det finns politisk vilja, kunnande och möjligheter att utveckla och leverera uthålliga transportlösningar. 

1995-2006
18 Pendolino-tåg levererade till VR Group (Finland).

1999
Arlanda Express invigdes. Alstom levererade 7 tåg.

1999-2005
30 Coradia pendeltåg levererade till VR Group (Finland). 

2002
Kontrakt på 129 X60 Coradia Nordic med SL och första leverans skedde i april 2005.

2003
Alstom Transport inviger sitt huvudkontor i Stockholm vilket dessutom från 2015 utgör det nordiska huvudkontoret.

2006
Ramavtal med Jernbaneverket om leverans av växeldrivar (Norge).

2007
Alstom tecknade kontrakt om fyra tåg Pendolino Allegro med Karelian Trains Ltd (Finland).

2008
Utbildningsprogram om ERTMS för Jernbaneverket (Norge).

2008-2010
Elektrifiering av spårvägsnätet Bergen Bybane, fas 1 (Norge).

2010
Pendolino-tågen för höghastighetsförbindelsen Allegro mellan Helsingfors och St. Petersburg går i drift.

2011
Kontrakt för underhåll av Stockholms 135 pendeltåg vid depåerna i Bro, Södertälje och Älvsjö (Sverige).

2015

 • Alstom får kontrakt på leverans av ytterligare 46 nya pendeltåg X60B Coradia Nordic åt SL - för Stockholm (Sverige).
 • Inledde underhåll av 19 eldrivna motorvagnssätt för Östgötatrafiken, varav 13 Coradia Nordic (Sverige).
 • Alstom får kontrakt från Nordjyske Jernbaner i Danmark om leverans av tretton regionaltåg Coradia Lint (Danmark). 
 • Inleder underhåll i december av 63 eldrivna motorvagnssätt för Västtrafik, varav 22 Coradia Nordic (Sverige).
 • Alstom får underhållskontrakt för Östgötatrafiken (Sverige).
 • Alstom påbörjar leveransen av ytterligare 46 regiontåg (X60B Coradia Nordic) till SL (Sverige).
 • Alstom påbörjar leveransen av ytterligare 30 regiontåg (X61 Coradia Nordic) till Skånetrafiken (Sweden).
 • Alstom köper Motala Train i oktober (Sverige).
 • Alstom skriver kontrakt  med Trafikverket för leverans av ett nytt. trafikledningssystem  som ska bli standard för hela Sverige.

2016
Alstom genomför världens första lyckade test av ETCS nivå 2 baseline 3 siganalsystem i Danmark.

2017 
Alstom påbörjar leveransen av ytterligare 13 regiontåg (Coradia Lint) till Banedanmark (Danmark).

 • 2015: Alstom får underhållskontrakt för Östgötatrafiken (Sverige)
 • 2015: Alstom påbörjar leveransen av ytterligare 46 regiontåg (X60B Coradia Nordic) till SL (Sverige)
 • 2015: Alstom påbörjar leveransen av ytterligare 30 regiontåg (X61 Coradia Nordic) till Skånetrafiken (Sweden)
 • 2015: Alstom köper Motala Train i oktober (Sverige)
 • 2015: Alstom skriver kontrakt  med Trafikverket för leverans av ett nytt trafikledningssystem  som ska bli standard för hela Sverige
 • 2016: Alstom genomför världens första lyckade test av ETCS nivå 2 baseline 3 siganalsystem i Danmark
 • 2017: Alstom påbörjar leveransen av ytterligare 13 regiontåg (Coradia Lint) till Banedanmark (Danmark)